Κριτής σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά (Journal reviewer)

Neurogastroenterology and Motility

European United Gastroenterology and Hepatology Journal

Annals of Gastroenterology