Συμμετοχή ως Ερευνητής σε Θεραπευτικά Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Study protocol EudraCT Number 2011-000308-16: Prucalopride versus placebo in functional dyspepsia with delayed gastric emptying.

 

Study protocol nr. S52513: The effect of acute intake of oral buspirone hydrochloride on esophageal motility, bolus transit and symptoms of dysphagia, in patients with ineffective esophageal motility: a pilot, open-label, single dosing study with high-resolution esophageal manometry and impedance.

 

Study protocol nr. S53029: The effect of peppermint oil on gastric sensitivity, compliance and the gastric response to a meal in health.

 

Study protocol nr. S53028: The effect of peppermint oil on rectal sensorimotor function in health.

 

Clinical protocol ST 1472-DM-03-004: A multicenter, double-blind, placebo-controlled, phase-III clinical study of Thymosine a-1 in HCV-positive non-responders to Peginterferon alfa-2b plus Ribavirin.

 

Clinical Protocol Α1463900: Entecavir for patients with chronic hepatitis-B infection: an early access program.

 

Μη παρεμβατική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης «Εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών που χρησιμοποιούν τον συνδυασμό INN-Peginterferon alfa-2b και ribavirin για την θεραπεία της ηπατίτιδας C».